Algemene voorwaarden

Iscent V.O.F. Gildenveld 14-A 3832 DG Zeewolde
Telefoonnummer: 06-19606447
E-mailadres: info@iscent.nl
KvK-nummer: 64081745
Btw-identificatienummer: NL8555513901B01
Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding/offerte en op alle overeenkomsten van koop/verkoop,
alle overeenkomsten van huur/verhuur van geursystemen/machines type Iscent 400 alsmede alle overeenkomsten tot
het verrichten van diensten en werkzaamheden van V.O.F. Iscent, gevestigd te Zeewolde, hierna te noemen “Iscent”.
2. De koper/huurder/opdrachtgever, wordt hierna genoemd “wederpartij”.
3. Afwijking van de algemene voorwaarden en van de tussen partijen gesloten overeenkomst(en) is alleen mogelijk
indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.
4. Iscent heeft het recht om bepaalde leveringen en/of het verrichten van diensten en werkzaamheden te laten
verrichten door een derde.
Artikel 2. Aanbiedingen, offertes
1. Alle offertes en aanbiedingen van Iscent zijn 30 dagen geldig.
2. De door Iscent gehanteerde prijzen, in een offerte of aanbieding, zijn exclusief BTW
3. Wederpartij zorgt zelf voor de benodigde vergunningen en/of ontheffingen ter zake van de in opdracht van
wederpartij door Iscent te leveren of geleverde zaken en/of verrichte diensten en werkzaamheden.
Artikel 3. Duur van de overeenkomst
1. De overeenkomst tussen Iscent en wederpartij wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden en treedt in werking
op het moment van ondertekening door partijen of een nader te bepalen datum.
2. Gedurende de looptijd van de overeenkomst is deze door wederpartij niet opzegbaar, noch kan deze voortijdig
worden beëindigd of ontbonden. Indien wederpartij toch de overeenkomst tussentijds wil beëindigen/ontbinden zal
Iscent een afkoopsom in rekening brengen aan wederpartij ter grootte van de resterende maandtermijnen.
3. Na de contractperiode van 12 maanden zal de overeenkomst stilzwijgend worden verlengd voor onbepaalde tijd,
met een opzegtermijn van vier maanden.
Artikel 4. Levering
1. Opgegeven termijnen waarbinnen de levering en installatie van de geurmachine(s) moet(en) zijn uitgevoerd,
kunnen niet worden beschouwd als fatale termijnen.
2. Iscent is gerechtigd de levering en installatie van de geurmachine(s) in verschillende delen uit te voeren, elk
uitgevoerde gedeelte kan apart worden gefactureerd.
3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van (af)levering aan
wederpartij.
Artikel 5. Verhuur/Huur
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van huur/verhuur tussen Iscent en wederpartij.
2. De wederpartij is verplicht de gehuurde geurmachines gedurende de huurperiode in goede staat te houden, schade,
verlies, diefstal en defecten aan de gehuurde geurmachines dienen onverwijld te worden gemeld aan Iscent.
3. De kosten van onderhoud en herstel, uit welke hoofde ook veroorzaakt of nodig, komen ten laste van wederpartij.
Alle onderhoud en herstel van de geurmachines worden door Iscent of een door haar daartoe aan te wijzen derde
uitgevoerd.
4. Iscent is bevoegd gedurende de huurperiode de toestand van de gehuurde zaken en de wijze waarop daarvan
gebruik wordt gemaakt te controleren. De wederpartij verleent hiervoor Iscent toegang tot de gehuurde zaken.
5. Wederpartij is verplicht om bij het einde van de huurovereenkomst het gehuurde in de goede, oorspronkelijke staat,
behoudens de normale slijtage, aan Iscent ter beschikking te stellen. Indien wederpartij niet in staat is om de
gehuurde zaken aan Iscent ter beschikking te stellen, is de wederpartij aan Iscent een schadevergoeding verschuldigd
ter grootte van de nieuwwaarde van de gehuurde zaken.
6. Wederpartij is verplicht bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van gehuurde
roerende zaken de nieuwwaarde van elke betreffende roerende zaak op dat moment, te vergoeden aan Iscent. Tot op
het moment dat de nieuwwaarde is vergoed, blijft wederpartij verplicht de huurprijs over de betreffende roerende zaak
te betalen.
7. Ingeval van liquidatie, van beslaglegging, van faillissement, van surséance van betaling, van schuldsanering, of een
andere omstandigheid waardoor wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, kan door Iscent
de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang worden ontbonden.
Artikel 6. Aansprakelijkheid
1. Iscent is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Iscent is uitgegaan van door of
namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens danwel de verhuurde/geleverde zaken onjuist
zijn gebruikt door wederpartij.
2. Indien Iscent aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Iscent beperkt tot
maximaal tweemaal het factuurbedrag van de verhuurde/geleverde zaken c.q. de uitgevoerde werkzaamheden, waarin
de oorzaak van de schade is gelegen.
3. De aansprakelijkheid van Iscent is in ieder geval beperkt tot het bedrag van uitkering door haar verzekeraar. Bij
gebreke van een door de verzekering van Iscent gedane uitkering, is de aansprakelijkheid van Iscent in alle gevallen
beperkt tot het bedrag € 4.000. (zegge:vierduizend euro).
4. Iscent is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter
vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade.
5. Iscent is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie, die op enigerlei wijze verband houdt met geleverde
en /of verhuurde zaken en/of de verrichte diensten en/of werkzaamheden.

Artikel 7. Betaling
1.Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum plaats te vinden, indien een automatische incasso is
overeengekomen, dan geldt een termijn van 30 dagen en wordt het overeengekomen incassobedrag op de laatste
werkdag van de maand geïncasseerd.
2. Indien een factuur na het verstrijken van voormelde termijnen niet (volledig) is betaald zal wederpartij aan Iscent
de wettelijke handelsrente over de hoofdsom, en minimaal een bedrag van € 40,00 aan buitengerechtelijke
incassokosten verschuldigd zijn.
3. Indien wederpartij, ondanks aanmaning van Iscent, haar vordering niet voldoet is Iscent gerechtigd de vordering uit
handen geven aan een derde, de kosten hiervan komen geheel voor rekening van de wederpartij.
4. Wederpartij komt nimmer een beroep op verrekening toe en doet hiervan uitdrukkelijk afstand.
Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
1. Iscent behoudt zich het eigendom van geleverde en te leveren zaken en alle overeenkomsten tot het verrichten van
diensten en/of werkzaamheden voor tot het tijdstip waarop wederpartij aan al haar betalingsverplichtingen uit hoofde
van de gesloten overeenkomsten heeft voldaan.
2. Bij alle overeenkomsten van huur en verhuur van geurmachines en toebehoren, blijven deze zaken te allen tijde
eigendom van Iscent. Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te
verpanden/verkopen of op enige andere wijze te vervreemden/bezwaren. Verhuur van gehuurde roerende zaken is
verboden.
Artikel 9. Reclame
1. De wederpartij is verplicht om klachten/reclames ter zake van geleverde/verhuurde zaken en/of verrichte diensten
en werkzaamheden binnen veertien dagen na ontvangst/(op)levering aan Iscent te melden.
2. Indien deze klachten/reclames niet tijdig aan Iscent kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat
te zijn ontvangen c.q. de werkzaamheden conform de overeenkomen afspraken te zijn verricht.
3. Bij reclames c.q. klachten is de wederpartij niet bevoegd haar betalingsverplichting op te schorten.
4. Iscent dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Bij terechte klachten/reclames zullen de klachten
door Iscent in overleg met de wederpartij worden opgelost.
Artikel 10. Intellectuele Eigendom
1. Iscent behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere
wet- en regelgeving met betrekking tot intellectuele eigendom.
Artikel 11. Overmacht
1. Ingeval er sprake is van overmacht is Iscent gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van
haar verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van
buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Iscent en de door haar ingeschakelde derden geen invloed
kan uitoefenen en hierdoor niet in staat is de verplichtingen na te komen.
3. Indien Iscent ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is
nagekomen is Iscent gerechtigd voor dat gedeelte apart een factuur te zenden, welke wederpartij dient te voldoen.
Artikel 12. Opschorting/ontbinding/annulering
1. Iscent is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien
wederpartij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
2. Ingeval de wederpartij de geplaatste order annuleert vóór aanvang van de uitvoering van de overeengekomen
werkzaamheden, dan is Iscent gerechtigd aan wederpartij aan kosten, schade en gederfde winst een bedrag van 50%
van de overeengekomen huursom en/of uitgevoerde diensten en werkzaamheden over de gehele duur van de
tussenpartijen gesloten overeenkomst in rekening te brengen.
Artikel 13. Vrijwaring
Wederpartij vrijwaart Iscent voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van elke schade, die het directe of
indirecte gevolg is en/of samenhangen met de uitvoering van alle overeenkomsten van koop/verkoop, alle
overeenkomsten van huur/verhuur van geursystemen/machines type Iscent 400 alsmede alle overeenkomsten tot het
verrichten van diensten en werkzaamheden, met inbegrip van werkzaamheden verricht door zijdens Iscent
ingeschakelde hulppersonen en/of met gebruikmaking van roerende zaken, of het gebruik van gehuurde of verkochte
roerende zaken.
Artikel 14. Vervaltermijn
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere
bevoegdheden van wederpartij, uit welke hoofde ook, jegens Iscent in verband met het verrichten van diensten en
werkzaamheden en van huur en verhuur van geursystemen/machines in ieder geval 6 maanden na het moment
waarop de wederpartij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en
bevoegdheden.
Artikel 15. Toepasselijk recht / Geschillen
Op de algemene voorwaarden, alsook alle gesloten overeenkomsten tussen Iscent en wederpartij is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter in de vestigingsplaats van Iscent.

on januari 21 • by

Comments are closed.